Fair Practice Code

Stichting Maelwael Van Lymborch en Stichting Gebroeders Van Lymborch Huis onderschrijft de Fair Practice Code (FCP) voor werkenden in de culturele sector. De FPC is een gedragscode voor ondernemen en werken in de culturele sector op basis van vijf kernwaarden: solidariteit, diversiteit, vertrouwen, duurzaamheid en transparantie. De code nodigt uit tot kritische reflectie: het is een handreiking om voor alle spelers in de sector tot een toekomstbestendige arbeidsmarkt en beroepspraktijk te komen. 

De FPC gaat over alle soorten werkverhoudingen en richt zich tot opdrachtgevers, werkgevers, werknemers, zelfstandige professionals, payrollers, gedetacheerden, stagiairs en vrijwilligers. De stichting Maelwael Van Lymborch en Stichting Gebroeders Van Lymborch Huis voelt zich verantwoordelijk voor alle aan de organisatie verbonden mensen: betaald én vrijwillig. 

De relatie tussen bestuur enerzijds en medewerkers, stagiaires en vrijwilliger anderzijds is die van werkgever/opdrachtgever en werknemer/opdrachtnemer. Het bestuur ondersteunt de uitgangspunten van de Fair Practice Code. In de praktijk blijken de beschikbare financiële middelen een te beperkt kader om de uitgangspunten voldoende na te komen. 

Hieronder lichten we op een aantal punten toe hoe we de code toepassen:


Toepassing van de code 

De code reikt een aantal vragen aan die behulpzaam zijn om toe te lichten hoe we bij de stichting omgaan met Fair Practice. De beantwoording ervan levert meteen ook aanknopingspunten op om gesprekken te voeren over Fair Practice binnen de organisatie en met onze stakeholders. 


Vraag 1: Betaalt Stichting Maelwael Van Lymborch werknemers, stagiaires, vrijwilligers een redelijk inkomen/vergoeding? 
De Stichting is hard aan het werk om dit in de toekomst mogelijk te maken. We komen uit een financieel heel onzekere situatie, waarbij veel gevraagd is van alle betrokkenen – zowel beroepskrachten als vrijwilligers – en er slechts beperkt budget aanwezig was. Als gevolg van de onzekerheid werken we op dit moment uitsluitend met beroepskrachten op ZZP basis. We hebben goede hoop dat de komende jaren meer stabiliteit gaat opleveren, waardoor we onze arbeidsvoorwaarden kunnen verbeteren en de vergoedingen naar een eerlijk tarief kunnen groeien. We blijven hierover ook in gesprek met onze grootste subsidiegevers.

Vraag 2: Betaalt Stichting Maelwael Van Lymborch opdrachtnemers en (uitvoerend) kunstenaars een redelijke vergoedingen/honorarium? 
Daar waar mogelijk doen we dit. Daar waar opdrachten voortvloeien uit specifieke projectsubsidies begroten we een redelijk en fair tarief voor de opdrachtnemers.

Vraag 3: Heeft Stichting Maelwael Van Lymborch alle verplichte verzekeringen geregeld voor werknemers, stagiairs en vrijwilligers? Betaalt zij opdrachtnemers voldoende om geen onwenselijke risico’s te lopen? 
De Stichting heeft alle verplichte verzekeringen geregeld. De stichting werkt enkel met ZZP’ers, zij zijn verantwoordelijk voor eigen verzekeringen op het gebied van aansprakelijkheid en ziekte.

Vraag 4: Neemt Stichting Maelwael Van Lymborch voldoende maatregelen om onder veilige en gezonde omstandigheden te kunnen werken? 
Stichting Maelwael Van Lymborch werkt volgens de gestelde Arbonormen. Periodiek vindt er een risico-inventarisatie en evaluatie plaats om de arbeidsomstandigheden te monitoren. 

Vraag 5: Wat doet Stichting Maelwael Van Lymborch om diversiteit en inclusiviteit in de culturele en creatieve sector te bevorderen? 
Voor een uitgebreide toelichting op hoe wij diversiteit en inclusie bevorderen verwijzen we u naar: https://www.gebroedersvanlymborch.nl/diversiteit-inclusie/

Vraag 6: Past Stichting Maelwael Van Lymborch de Governance Code Cultuur toe? 
Voor een uitgebreide toelichting op hoe wij de Governance Code Cultuur toepassen verwijzen we u naar: https://www.gebroedersvanlymborch.nl/governance-code-cultuur/