Governance Code Cultuur

Het bestuur heeft afspraken over goed bestuur, integriteit, budgetregels, aansprakelijkheid en het voorkomen van tegenstrijdige belangen in 2021 vastgelegd. Daarbij is eveneens getoetst dat de stichting voldoet aan de wet WBTR. Bij een volgende statutenwijziging zullen bestuursafspraken nadrukkelijker ingebed worden in de statuten en een afzonderlijk bestuursreglement. 

Principe 1

De organisatie realiseert haar maatschappelijke doelstelling door culturele waarde te creëren, over te dragen en/of te bewaren.

De stichting heeft ten doel:

  • De bekendheid van het werk van de kunstenaarsfamilie Maelwael Van Lymborch te vergroten, en mensen te vertellen over het ontstaan van de Nederlandse schilderkunst in middeleeuws Nijmegen.
  • Deze verborgen geschiedenis in te zetten om blijvend en op professionele wijze aandacht te genereren voor de periode rond 1400 en de culturele bloeitijd die Nijmegen en Gelre toen doormaakten.
  • Het bevorderen en verbreden van het historisch besef en een breed publiek inspireren aan de hand van het spannende levensverhaal, de ambachten, de kunst en de leefwereld van de Maelwael Van Lymborchs. 
  • Bijdragen aan de profilering van onze stad en aan de trots van de bewoners op haar rijke geschiedenis. 

Tot dit doel behoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichter of aan hen die deel uitmaken van organen van de stichting.

Om dit doel te realiseren hebben we jaarrond bezoekers ontvangen in ons museumhuis. Daarnaast hebben we verschillende exposities en activiteiten georganiseerd om het verhaal toegankelijk te maken en aan te laten sluiten bij de actualiteit. Hierbij streven wij naar vernieuwing, en afwisseling, zodat diverse groepen mensen op verschillende wijzen bij ons erfgoed betrokken worden. Daarnaast hebben we actief ingezet op educatie, door het rondleiden van schoolklassen, maar ook door het organiseren van een scholenweek.

Principe 2

De organisatie past de principes van de Governance Code Cultuur toe en licht toe hoe zij dat heeft gedaan (‘pas toe én leg uit’). De organisatie volgt de aanbevelingen op en wijkt daar alleen gemotiveerd van af (‘pas toe óf leg uit’).

Het bestuur is verantwoordelijk voor het naleven van de GCC en de verankering in de organisatie. Het bestuur houdt toezicht op de naleving van de Governance Code cultuur en evalueert dit periodiek. Het bestuur spant zich in om een professionele, zichzelf permanent ontwikkelende, ondernemende, verantwoorde, diverse en inclusieve organisatie te zijn. Daartoe reflecteert het periodiek op regelgeving, en leidraden en codes die daarbij ondersteunend zijn. Stichting Maelwael Van Lymborch en Stichting Gebroeders Van Lymborch Huis past de principes en aanbevelingen van de GCC 2019 toe.

Principe 3

Bestuurders en toezichthouders zijn onafhankelijk en handelen integer. Zij zijn alert op belangenverstrengeling, vermijden ongewenste belangenverstrengeling en gaan op een transparante en zorgvuldige wijze om met tegenstrijdige belangen.

Leden van het bestuur en directie van Stichting Maelwael Van Lymborch en Stichting Gebroeders Van Lymborch Huis vermijden elke vorm van belangenverstrengeling. Het bestuur maakt mogelijke vormen van belangenverstrengeling bespreekbaar binnen de bestuursvergaderingen en handelt op de juiste wijze indien aan de orde. Mogelijke belangenverstrengelingen van bestuurders en directeur worden gemeld aan de voorzitter van het bestuur. De voorzitter besluit of er sprake is van ongewenste belangenverstrengeling of tegenstrijdig belang en treft passende maatregelen. Het bestuur en de directeur zorgen dat de ongewenste belangenverstrengeling zich niet voordoet of zo snel mogelijk wordt opgeheven. Mocht er sprake zijn van tegenstrijdige belangen, dan onthoudt de betrokkene zich van besluitvorming en uitvoering van deze zaken.

Principe 4

Bestuurders en toezichthouders zijn zich bewust van hun eigen rol en de onderlinge verdeling van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden en handelen daarnaar.

Stichting Maelwael Van Lymborch en Stichting Gebroeders Van Lymborch Huis volgen het Bestuurmodel. In het bestuurmodel is het bestuur verantwoordelijk voor zowel de voorbereiding, vaststelling als de uitvoering van het beleid. Het bestuur delegeert taken aan een directie (bestaande uit één directeur). In dit geval kan er gesproken worden over het bestuur-directie-model. De directeur wordt benoemd door het bestuur en is in dienst van de organisatie. De directie maakt dus geen deel uit van het bestuur. Ook als er bestuurstaken gedelegeerd zijn aan een directeur blijft het bestuur in alle opzichten eindverantwoordelijk voor het beleid en de uitvoering. De directeur verschaft het bestuur tijdig alle informatie die nodig is voor een goede uitoefening van diens functie.

Principe 5

Het bestuur is verantwoordelijk voor de algemene en dagelijkse leiding, het functioneren en de resultaten van de organisatie.

De directeur van de Stichting Maelwael Van Lymborch en Stichting Gebroeders Van Lymborch Huis draagt de verantwoordelijkheid voor de algemene gang van zaken binnen de stichting en richt zich bij de vervulling van zijn taak op het culturele, economische en maatschappelijke belang van de stichting, rekening houdend met de van tijd tot tijd geldende Governance Code.

Principe 6

Het bestuur gaat zorgvuldig en verantwoord om met de mensen en de middelen van de organisatie.

Vrijwilligers van Stichting Maelwael Van Lymborch en Stichting Gebroeders Van Lymborch Huis kunnen terecht bij een de directeur die contact kan leggen met de bestuursvoorzitter voor het melden van (vermoedens van) misstanden en onregelmatigheden. 

Daarnaast is de Stichting bezig met het ontwikkelen van beleid en aanstellen van een (interne) vertrouwenspersoon. Voor hoe wij omgaan met de Fair Practice Code en de Code Diversiteit en Inclusie: zie verderop in dit document.

Principe 7

De raad van toezicht voert zijn toezichthoudende, adviserende en werkgeversrol op een professionele en onafhankelijke wijze uit.

Het bestuur van de Stichting Maelwael Van Lymborch en Stichting Gebroeders Van Lymborch Huis vervult diens toezicht-, goedkeurings-, advies- en werkgeversfuncties op een evenwichtige wijze en richt zich daarbij op het culturele, economische en maatschappelijke belang van de stichting, rekening houdend met de van tijd tot tijd geldende Governance Code. Het bestuur heeft de verantwoording over het beleid en op de algemene gang van zaken zowel in de stichting als in de met haar verbonden rechtspersonen. Het bestuur staat de directeur met raad ter zijde. Bij de vervulling van hun taken richten de bestuursleden zich naar het belang van de stichting en de met haar verbonden rechtspersonen. Ook is het bestuur verantwoordelijk voor de profielschets, benoeming, beoordeling, schorsing, ontslag en vaststelling van het salaris en de regeling van de overige arbeidsvoorwaarden van de directeur.

Het bestuur bepaalt diens eigen agenda en de daarvoor noodzakelijke informatie. De afzonderlijke leden hebben een eigen verantwoordelijkheid voor de eigen informatievoorziening. 

Het bestuur benoemt op advies van de directeur een externe accountant, die onder andere verantwoordelijk is voor de controle van de jaarrekening en middels persoonlijk overleg verslag uitbrengt aan de penningmeester van het bestuur. 

Principe 8

De raad van toezicht is verantwoordelijk voor zijn samenstelling en waarborgt daarbij deskundigheid, diversiteit en onafhankelijkheid.

De Stichting Maelwael Van Lymborch en Stichting Gebroeders van Lymborch Huis kennen een bestuur bestaande uit een aantal van ten minste vijf leden. Beide stichtingen kennen een gelijk bestuur. De Stichting Gebroeders van Lymborch Huis exploiteert het Gebroeders van Lymborch Huis en diens winkel en webshop en draagt daaromtrent het risico. Stichting Maelwael Van Lymborch ziet toe op fondsenwerving en invulling van alle culturele en educatieve doelstellingen en activiteiten. Bestuur en directie maken vacatures in het bestuur openbaar en werven nieuwe leden op basis van een profielschets en via een transparante procedure. Nieuwe bestuursleden worden benoemd door unaniem besluit van de overige bestuursleden. Het bestuur benoemt uit diens midden een voorzitter. De bestuursleden worden benoemd voor een periode van maximaal vier jaar en treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster. Bij de samenstelling van het bestuur wordt, gelet op de diverse facetten die de aandacht vragen, naast algemene bestuurlijke kwaliteiten en affiniteit met de doelstelling van de stichting en de door haar bestuurde respectievelijk verbonden rechtspersonen, een spreiding van deskundigheden, achtergronden en disciplines nagestreefd. Het bestuur Stichting Maelwael Van Lymborch en Stichting Gebroeders Van Lymborch Huis is onbezoldigd. De in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten worden aan de leden van het bestuur vergoed.